Avís Legal

BUM Blasi Urgell Morales, S.L. (d'ara endavant BUM) és una companyia espanyola amb seu a l'Avinguda Tibidabo 12, 08022 Barcelona. El seu Codi d'Identificació Fiscal (C. I. F.) és el B-60658762. BUM Blasi Urgell Morales, S.L. està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Contacte: Telèfon: 932081880 / Correu electrònic: bum@bumweb.com


L'accés a través de la URL www.bumweb.com al lloc web de BUM (d'ara endavant, “lloc web”) i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts en la mateixa comporta l'acceptació expressa i sense reserves per part de l'usuari (d'ara endavant, l’usuari/ els usuaris) de les condicions previstes al present Avís Legal. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si desitja accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts al lloc web de BUM. Les condicions recollides a continuació són les vigents des de la data de la seva darrera actualització. BUM es reserva el dret a actualitzar o modificar en qualsevol moment les condicions establertes en aquest Avís Legal.
Així mateix, BUM es reserva el dret a actualitzar, modificar, o eliminar en qualsevol moment la informació continguda al seu lloc web, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació sense previ avís, especialment quan sorgeixin dificultats tècniques que a criteri de BUM disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per a l'adequat funcionament del lloc web.

1) Objecte i continguts del Lloc Web

El lloc web conté informació relativa als productes i serveis de BUM i als seus programes promocionals.
BUM realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer al lloc web. L'usuari del lloc web assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar-ho, que les dades i informacions sobre ofertes, productes o serveis, preus, característiques i qualsevol altres dades i informacions contingudes al lloc web apareixen en el mateix única i exclusivament a efectes informatius. BUM no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer al lloc web.
BUM no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada al lloc web. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al lloc web, prevaldrà la versió impresa, excepte allò establert respecte a errates i actualitzacions. Les informacions, continguts i dades de qualsevol mena a les pàgines d'aquest lloc web es revisen abans de la seva publicació; no obstant això, no és possible garantir que es trobin absolutament lliures d'errates, errors mecanogràfics, defectes de composició i problemes equivalents, per la qual cosa BUM recomana els usuaris que estiguin atents a les possibles actualitzacions o rectificacions que el lloc web incorpori, que confirmin les dades que en resultin d'interès essencial per a ells a través de les vies de comunicació personal o telefònica que es proporcionen al lloc web i als mitjans de comunicació, i que en cap cas adoptin decisions basades única o exclusivament en la informació del lloc web o dels programes promocionals publicats en aquest lloc web o en pàgines de tercers. En aquest sentit, BUM no es responsabilitzarà de les conseqüències econòmiques o d'un altre ordre que pugui patir l'usuari o tercers per decisions preses a partir de dades existents al lloc web i que no hagin estat contrastades prèviament.

2) Ús del Lloc Web

L'usuari es compromet a utilitzar el present lloc web de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats, l'ordre públic vigent i allò disposat en aquest Avís Legal.
L'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a l'establert a les presents normes, lesius dels drets i interessos de BUM o de tercers i/o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la seva normal utilització.
Els usuaris del lloc web hauran d'observar qualsevol instrucció que BUM estableixi a través d’ell o del personal degudament autoritzat.

3) Responsabilitat

BUM no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del lloc web de BUM mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al lloc web de BUM, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de BUM, excepte autorització expressa d'aquesta última.
BUM no assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través del lloc web de BUM per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i especialment pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a l'anterior puguin produir-se per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general l'incompliment de qualsevol llei, costums o codis de conducta que en resultin d'aplicació.
BUM no assumeix cap responsabilitat ja sigui per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de BUM; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualsevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del lloc web de BUM; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.
L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que BUM pugui patir directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de qualsevol de les obligacions establertes en aquest Avís Legal. Igualment, l'usuari mantindrà a BUM indemne davant qualsevol sanció, reclamació o demanda que pogués interposar-se per un tercer, inclòs qualsevol organisme públic, contra BUM, els seus empleats o agents com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part d’aquest usuari mitjançant la utilització del lloc web en forma contrària a allò previst en aquest Avís Legal.

4) Política de protecció de dades personals

Com a norma general, la utilització del lloc web de BUM no requereix com a condició prèvia que els Usuaris revelin les seves dades personals.
No obstant, en aquells supòsits en què l'Usuari requereixi determinats serveis i comuniqui les seves dades personals a BUM, aquesta societat garanteix la confidencialitat d'aquestes dades així com el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament adoptant les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit.
Conseqüentment, quan a través del lloc web de BUM es recullin dades de caràcter personal mitjançant l'emplenament d'un formulari, es requerirà que l'usuari llegeixi i accepti la Política de Protecció de Dades mitjançant la qual se li informarà del destinatari de la informació, de la finalitat per la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer al qual s'incorporen les seves dades i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.
BUM garanteix que les dades personals recaptades als formularis s'envien xifrant la informació per evitar que aquesta pugui ser visualitzada per tercers.
L'usuari garanteix que les dades facilitades als formularis del lloc web seran veritables, exactes, suficients i actualitzades. A fi que la informació continguda als nostres fitxers estigui sempre actualitzada preguem els usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

5) Cookies

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment només el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie d'aquest lloc web permet que pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie d'aquest lloc web pot extreure informació del disc dur de l'usuari o emmagatzemar dades personals. L'única manera, en aquest lloc web, que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu cookie és que l'usuari faciliti personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte. En el cas que s'eliminin les cookies, la qualitat i la rapidesa del servei pot disminuir.

6) Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del lloc web de BUM entenent-se a títol merament enunciatiu els textos, documents, fotografies, il·lustracions, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva de BUM o de tercers i estan protegits per les Lleis de Propietat Industrial i Intel·lectual, excepte que s'especifiqui el contrari.
Conseqüentment, l'usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web de BUM que siguin titularitat exclusiva de BUM o de tercers.
Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, posada a disposició, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o elements continguts al lloc web de BUM esmentats en aquest apartat, mitjançant qualsevol suport i mitjà, no autoritzat expressament, per escrit i prèviament pels seus respectius titulars. Queda estrictament prohibit l'establiment de links al lloc web de BUM des de terceres pàgines web sense la prèvia autorització expressa i per escrit de BUM.
La infracció de qualsevol de les anterior prohibicions constituirà una vulneració d’aquest Avís Legal i de les corresponents regulacions en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual.


7) Legislació i jurisdicció aplicable

La resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'aplicació de les condicions d'aquest Avís Legal o de l'accés al lloc web es regirà pel Dret espanyol i serà encomanada als Tribunals de la ciutat de Barcelona.